خانه / پزشکی و سلامت / روانشناسی / سوگواری نشانه دروغ های بزرگیست که به خود میگوییم+عکس

سوگواری نشانه دروغ های بزرگیست که به خود میگوییم+عکس

سوگواریسوگواری نشانه دروغ های بزرگیست که به خود می گوییم.

سوگواری ما مشکل نیست بلکه یک راه است ما با سوگواری خودرا تسلیم حقیقتی میکنیم که همه دروغ هارا میشوید.وواقعیت ها را باقی میگذارد.ما از شر سوگ خلاصی نداریم بلکه در مشارکت با ان چ که دارد سوگ را تحمل میکنیم. دراین مشارکت نیازی نیست توهمات خود را رها کنیم زیرا اشکهایمان وابستگی مارابه تخیلاتی که زندگی را از ما دور میکند میشویمو با خود میبرد.

به عنوان مثال:از قدرت شفا بخش سوگواری به مرد خود ویرانگری خو اشاره میکنم که همه پل ها را پشت سر خراب کرده بود. وقتی به درمان روی اورد که دنیاییش فرو ریخته بود او در مواجه با خود ویرانگری دیرپایش که همه روابط اصلی او را نابود کرده بود گفت باید از این شرمندگی و احساس گناه خلاص شویم اما اگه این ها راهی برای شفای تو باشن چی؟

شرمندگی علامتی از درونته که میگه:تو اون کسی که میخواستی باشی نبودی وی با گریه جواب داد:(درسته)

این احساس گناه درباره کسانی که بهشون صدمه زدی به عشق تو اشاره میکنه به بخش والای شخصیتتو که اذت میخواد به طرفش برگردی.فکر نمیکنم هرگز بخش والای شخصیتمو بروز داده باشم تو نباید از اخساس شرمندگی و گناهت خلاص شی باید به درونشون پا بزاری این عواطف به تو نشون میدن در زیز نقاب بیتفاوتت چه کسی هستی .

علت رنج اواحساس شرمندگی وگناه نبود بلکه دروغ های او بودند.احساسات عمیق هرگز ما را رنج نمیدهند.مقاومتمان در برابر این احساسات علت رنج است با قبول زندگی ان طورکه هست عمیقا درد خواهیم کشید.

نکات آرایشی برای بالا بردن اعتماد به نفس!
بخوانید

ما تخیلاتی که از سوگواری داریم تصور میکنیم خودمان در حال مرگیم در حالی که تخیلاتمان در حال مرگ استو پرده میان ما و حقیقت در حال از بین رفتن است وسرانجام میتوانیم در حقیقت خود ارام بگیریم در جلسه دیگر ان مرد به سوگواری روابطی نشست که پیشتر نابود کرده بود.اکنون او متوجه شده بود که در همهیه عمر یک شخصیت ساختگی بوده که هیچ کس نتوانسته او را دوست بدارد

چشم به گریان گفت:هرگز نمیتوانم از این که انسانیتم را به من برگرداندی به اندازه کافی تشکر کنم.اما واقعیت این است من هرگز نتوانستم انسانیتش را به ا و برگردانم زیرا این انسانیت همیشه در درون وی وجود داشت اگر چ زیر دروغ های سوگواری پنهان مانده بود.

  • منبع:دروغ های که به خود میگوییم
  • نوشته:جان فردریکسون

درباره شیدا پژوهان